House Appointees

Vice House Appointees

HOUSE APPOINTEES (2021-22)

CHENAB

  House Captain
 • Bhavini Pahuja

 • Sukhvmjeet Singh

  CO-CURRICULAR CAPTAIN
 • Palak Aggarwal

 • Kamayani Kachroo

  GANGES
  House Captain
 • Radhiha Balhara

 • Anubhav Batra

  CO-CURRICULAR CAPTAIN
 • Apoorva Srhrivastava

 • Muskaan Verma

JAMUNA

  House Captain
 • Aaratrika Ghose

 • Tridib Jena

  Co-Curricular Captain
 • Mannat Uppal

 • Shreya Sen

JHELUM

  House Captain
 • Saumya

 • Vedant Malhotra

  Co-Curricular Captain
 • Sarah Thapar

 • Armaan Sharma

Ravi

  House Captain
 • Tanvi Multani

 • Daksh Gautam

  Co-Curricular Captain
 • Vani Tyagi

 • Paavni Tandon

Satluj

  House Captain
 • Vanshita Garg

 • Aman Nagpal

  Co-Curricular Captain
 • Rishika Mewari

 • Aashmit Bhasin