House Appointees

Vice House Appointees

HOUSE APPOINTEES (2023-24)

CHENAB

  House Captain
 • Rhea Boken

 • Krivi Kashyap

  Co-Curricular Captain
 • Sri Sanhitha Emani

 • Yashana Gupta

  GANGES
  House Captain
 • Laasya Harriet Valentine

 • Mohd. Farhaan

  Co-Curricular Captain
 • Aashi Rao

 • Kushagra Pandey

JAMUNA

  House Captain
 • Sara Raswant

 • Akrishh Bali

  Co-Curricular Captain
 • Aahana Yadav

 • Pratham Munjal

JHELUM

  House Captain
 • Deveksha Tanwar

 • Shreya Agarwal

  Co-Curricular Captain
 • Khushi Saha

 • Aniya Gulati

Ravi

  House Captain
 • Sana Bagga

 • Akshit Yadav

  Co-Curricular Captain
 • Sneha Garg

 • Ayan Khan

Satluj

  House Captain
 • Vidushi Syal

 • Shivam Parti

  Co-Curricular Captain
 • Riti Panhani

 • Mehak Randhawa

VICE HOUSE APPOINTEES (2023-24)

Investiture in July 2023