House Appointees

Vice House Appointees

HOUSE APPOINTEES (2022-23)

CHENAB

  House Captain
 • Gitika Saini

 • Sanat Sarin

  Co-Curricular Captain
 • Mahekpreet Kaur

 • Shreshth Nigan

  GANGES
  House Captain
 • Simran Kapoor

 • T.A.Shreyas Krishnan

  Co-Curricular Captain
 • Diva Bhatia

 • Knvya Sachdeva

JAMUNA

  House Captain
 • Advika Saxena

 • Arnav Batra

  Co-Curricular Captain
 • Manya Bakshi

 • Vidit Sharma

JHELUM

  House Captain
 • Simar Kapoor

 • Asmi Sagar

  Co-Curricular Captain
 • Ananya Bhatnagar

 • Aditya Bhardwaj

Ravi

  House Captain
 • Vainavi Singh

 • Khatri

  Co-Curricular Captain
 • Punarnava Nanda

 • Aryaman Sharma

Satluj

  House Captain
 • Stuti Agarwal

 • Aman Mansoor Patel

  Co-Curricular Captain
 • Anuva Kishore

 • Kaavyaa Gupta

VICE HOUSE APPOINTEES (2021-22)

CHENAB

  Vice House Captain
 • Gitika Saini

 • Sanat Sarin

  Co-Curricular Captain
 • Mahekpreet Kaur

 • Shreshth Nigam

  GANGES
  Vice House Captain
 • Ananya Rajan

 • TA Shreyas Krishnan

  Co-Curricular Captain
 • Simran Kapoor

 • Kavya Sachdeva

JAMUNA

  Vice House Captain
 • Advika Saxena

 • Arnav Batra (reg no.138810)

  Co-Curricular Captain
 • Manya Bakshi

 • Vidit Sharma

JHELUM

  Vice House Captain
 • Simar Kapoor

 • Asmi Sagar

  Co-Curricular Captain
 • Ananya Bhatnagar

 • Aditya Bhardwaj

Ravi

  Vice House Captain
 • Vainavi Singh

 • Ayanna Khatri

  Co-Curricular Captain
 • Punarnava Nanda

 • Aryaman Sharma

Satluj

  Vice House Captain
 • Aman Mansoor Patel

  Co-Curricular Captain
 • Sejal Singh

 • Stuti Agarwal